POLITYKA PRYWATNOŚCI NATURAL PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

1. Polityka prywatności Natural Pharmaceuticals sp. z o.o.Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników lub Kupujących.

1.2 Administratorem Państwa danych osobowych jest Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa), wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343007, REGON 142128030, NIP 951-229-85-27 (dalej „Natural Pharmaceuticals” lub „Administrator”). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: DPO@natural.pl.

1.3 Natural Pharmaceuticals przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

1.4 Natural Pharmaceuticals zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz zgodności przetwarzania z  obowiązującym prawem. Natural Pharmaceuticals podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania dostępowi niepowołanych osób, zapobieganiu wycieku danych osobowych oraz ich zniekształceniu.

1.5 Państwa dane otrzymaliśmy w związku z Państwa zakupami, korzystaniem z usług w naszym sklepie internetowym, a także w innych przypadkach kontaktu z Natural Pharmaceuticals np. udziałem w promocjach, czy zapisach do Newslettera.

2. Cele i postanowienia

Państwa dane osobowe przetwarzane są w różnych celach, dla których zawsze musi jednak istnieć odpowiednia podstawa prawna do ich przetwarzania.

2.1 Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy. Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, serwis posprzedażny, świadczenie usług drogą elektroniczną np. obsługa konta w serwisie www.natural.pl oraz www.sklep.natural.pl, wyrażanie opinii, obsługa różnych zgłoszeń, a także bieżący kontakt z Państwem w powyższym zakresie. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO) przez okres jej obowiązywania oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

2.2 Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Natural Pharmaceuticals (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostępnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres wymagany przepisami prawa.

2.3 Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Natural Pharmaceuticals (art. 6 ust. 1 f RODO):

 • – marketing bezpośredni produktów i usług Natural Pharmaceuticals
 • – poprawa jakości sprzedawanych przez Natural Pharmaceuticals towarów lub usług poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji;
 • – wsparcie usług płatniczych;
 • – zarządzanie aktywnością na stronach internetowych Natural Pharmaceuticals, poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami,
 • – obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy;
 • – wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami;
 • – tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Natural Pharmaceuticals obowiązków wynikających z przepisów prawa);
 • – dokonywanie profilowania, aby uzyskać informacje na temat preferencji lub zainteresowań (np. badać, jaka oferta może Państwu najbardziej odpowiadać)

2.4 Przetwarzanie jest oparte na podstawie udzielonej zgody. W przypadku wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

2.5 Natural Pharmaceuticals przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników i Kupujących: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)/ adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby, data urodzenia/wiek, płeć.

2.6 Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych wyżej danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2.7 Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, które pociąga za sobą skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływają.

3. Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza eurpejskiego obszaru gospodarczego?

3.1 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię)

4. Odbiorcy danych

4.1 W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów

 • – podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną;
 • – podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym;
 • – podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierającym te systemy;
 • – podmiotom świadczącym nam usługi doradcze lub audytowe;
 • – organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.

5. Prawa osób których dane są przetwarzane

5.1 Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Natural Pharmaceuticals, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

 • – prawo dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez Natural Pharmaceuticals danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych);
 • – prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • – prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • – prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO);
 • – w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

5.2 Prawo sprzeciwu W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie Natural Pharmaceuticals lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Natural Pharmaceuticals nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych do takich celów. Zrealizowanie powyższych praw ułatwi Państwu złożenie wniosku na adres wskazany w pkt. 1 niniejszej informacji. W przypadku złożenia wniosku możemy prosić Państwa o podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania tożsamości.

5.3 Skarga do organu nadzorczego Mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez Natural Pharmaceuticals danych osobowych.

6. Cookies

6.1 Natural Pharmaceuticals w związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego oraz stron produktowych używa plików cookies, które służą do ich udoskonalenia z uwzględnieniem potrzeb Użytkowników oraz Kupujących i zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania tych stronach. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) umożliwiają śledzenie częstotliwości odsłon i nawigacji na stronie.

6.2 Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez Użytkowników ze strony Sklepu Internetowego lub stron produktowych w następujących celach:

 • – identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Sklepie Internetowym;
 • – zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 • – zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 • – optymalizacji zawartości strony Sklepu Internetowego oraz stron produktowych z uwzględnieniem indywidualnych preferencji Użytkowników (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony);
 • – marketingu bezpośredniego produktów lub usług;
 • – prowadzenia anonimowych statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego/ stron produktowych.

6.3 Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego/ strony produktowej.

6.4 Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia akceptacji korzystania z plików cookies przez Sklep Internetowy/ stronę produktową – zgodnie z przepisami taka akceptacja może być wyrażona również poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies. Więcej informacji nt. plików Cookies dostępnych jest pod adresem: https://sklep.natural.pl/content/10-polityka-cookie

7. Postanowienia końcowe

7.1 Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r.

7.2 Niniejsza Polityka jest uchwalana przez Zarząd Natural Pharmaceuticals i podlega okresowym przeglądom w celu aktualizacji, w szczególności w przypadku zmian regulacji prawnych. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.