-10% i DARMOWA DOSTAWA KOD: LATO24

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI NATURAL PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników lub Kupujących
  2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa), wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343007, REGON 142128030, NIP 951-229-85-27 (dalej „Natural Pharmaceuticals” lub „Administrator”). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: DPO@natural.pl.
  3. Natural Pharmaceuticals przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
  4. Natural Pharmaceuticals zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz zgodności przetwarzania z obowiązującym prawem. Natural Pharmaceuticals podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania dostępowi niepowołanych osób, zapobieganiu wycieku danych osobowych oraz ich zniekształceniu.
  5. Państwa dane otrzymaliśmy w związku z Państwa zakupami, korzystaniem z usług w naszym sklepie internetowym, a także w innych przypadkach kontaktu z Natural Pharmaceuticals np. udziałem w promocjach, czy zapisach do Newslettera.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
  1. Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, serwis posprzedażny, świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter, obsługa konta w serwisie www.natural.pl oraz www.sklep.natural.pl, wyrażanie opinii, obsługa różnych zgłoszeń, a także bieżący kontakt z Państwem w powyższym zakresie. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).
   W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Natural Pharmaceuticals (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostępnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.
  2. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Natural Pharmaceuticals (art. 6 ust. 1 f RODO):
   • marketing bezpośredni produktów i usług Natural Pharmaceuticals
   • poprawa jakości sprzedawanych przez Natural Pharmaceuticals towarów lub usług poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji;
   • wsparcie usług płatniczych;
   • zarządzanie aktywnością na stronach internetowych Natural Pharmaceuticals, poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
   • obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy;
   • wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami;
   • tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Natural Pharmaceuticals obowiązków wynikających z przepisów prawa);
   • analiza wysłanych wiadomości elektronicznych w obszarze marketingowym i windykacyjnym,  w szczególności informacje o tym czy e-mail został skutecznie dostarczony i otworzony;
   • dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
  3. W przypadku wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.
  4. Natural Pharmaceuticals przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników i Kupujących: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)/ adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby, data urodzenia/wiek, płeć.
  5. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych wyżej danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  6. Dane osobowe Użytkowników lub Kupujących przetwarzane w celu zawarcia oraz realizacji Umowy Sprzedaży Natural Pharmaceuticals przetwarza, w tym przechowuje, przez czas niezbędny dla realizowania zamówień oraz świadczenia usług gwarancyjnych.
  7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Natural Pharmaceuticals jest prawnie usprawiedliwiony cel realizowany przez Natural Pharmaceuticals (zgodnie z Motywem 47 Preambuły RODO za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług). Dane osobowe przetwarzane dla celu marketingu bezpośredniego Natural Pharmaceuticals przetwarza, w tym przechowuje do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu.
  8. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkowników lub Kupujących w celu marketingu bezpośredniego osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
  9. W celach opisanych w pkt. 5, za wyjątkiem przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego, będziemy dokonywać profilowania Państwa danych osobowych, czyli automatycznie je analizować, aby uzyskać informacje na temat preferencji lub zainteresowań (np. badać, jaka oferta może Państwu najbardziej odpowiadać). Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.
  10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  11. W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów (pkt. 2.2).:
   • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną;
   • podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym;
   • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierającym te systemy;
   • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze lub audytowe;
   • organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.
 3. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
  1. Zgodnie z przepisami, każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Natural Pharmaceuticals, ma prawo do żądania dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do „bycia zapomnianym” oraz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  2. Realizacja praw podmiotu danych jest możliwa poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w siedzibie Natural Pharmaceuticals, poprzez przesłanie listu pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres:DPO@natural.pl.
  3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych określonej osoby może być wykonane jedynie w przypadku, gdy dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i były przetwarzane oraz nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych. Dane nie zostaną także usunięte, jeżeli:
   • ich przetwarzanie jest konieczne dla wypełnienia obowiązków nałożonych na Natural Pharmaceuticals w przepisach obowiązującego prawa lub
   • gdy przetwarzanie tych danych jest konieczne dla ustalania, dochodzenia i obrony przez Natural Pharmaceuticals jej roszczeń.
  4. Skorzystanie z prawa do usunięcia danych osobowych nie jest możliwe, dopóki Kupującego i Natural Pharmaceuticals łączy Umowa Sprzedaży.
 4. COOKIES
  1. Natural Pharmaceuticals w związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego oraz dedykowanych stron produktowych używa plików cookies, które służą do ich udoskonalenia z uwzględnieniem potrzeb Użytkowników oraz Kupujących i zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania na tych stronach. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) umożliwiają śledzenie częstotliwości odsłon i nawigacji na stronie.
  2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez Użytkowników ze strony Sklepu Internetowego lub dedykowanych stron produktowych w następujących celach:
   • identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Sklepie Internetowym;
   • zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
   • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
   • optymalizacji zawartości strony Sklepu Internetowego oraz dedykowanych stron produktowych z uwzględnieniem indywidualnych preferencji Użytkowników (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony);
   • marketingu bezpośredniego produktów lub usług;
   • prowadzenia anonimowych statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego/ dedykowanych stron produktowych.
  1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego/ dedykowanej strony produktowej.
  2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia akceptacji korzystania z plików cookies przez Sklep Internetowy/ dedykowaną stronę produktową – zgodnie z przepisami taka akceptacja może być wyrażona również poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
   Więcej informacji nt. plików Cookies dostępnych jest pod adresem: https://natural.pl/polityka-cookie/
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r.
  2. Niniejsza Polityka jest uchwalana przez Zarząd Natural Pharmaceuticals i podlega okresowym przeglądom w celu aktualizacji, w szczególności w przypadku zmian regulacji prawnych.
  3. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

Zaufało nam ponad 3 000 000 Klientów*Publikowane opinie zostały zebrane przez serwis www.google.com i nie podlegały weryfikacji Natural Pharmaceuticals.

Darmowa dostawa od 299 zł Darmowa dostawa od 299 zł
30 dni na zwrot 30 dni na zwrot
Satysfakcja gwarantowana Satysfakcja gwarantowana
Bezpieczne płatności Bezpieczne płatności
15 Lat Natural Pharmaceuticals 1,5 miliona KLientów Członek GOED Krajowa Rada Suplementów i Odżywek Firma Przyjazna Klientowi Zdrowa Marka Roku Dziecięca Marka Roku Męska Marka Roku Firma z Sercem - UNICEF